Cách Làm Bài Thi IETLS Writing Dạng Cột

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
Cách Làm Bài Thi IETLS Writing Dạng Cột
Bài viết này đưa ra cách làm bài viết mô tả một đồ thị hình cột hoặc biểu đồ thanh trong phần 1 cuả bài thi viết ielts , điểm mấu chốt của bài này là mốc thời gian. Bên dưới là 1 ví dụ về một biểu đồ thanh để mình họa, tương tự đối với một đồ thị dòng.

Khi bạn nhận thấy đề thi là mô tả một dạng biểu đồ hoặc đồ thị, điều đầu tiên quan trọng là kiểm tra xem có một khung thời gian hay không. Nếu có, bạn sẽ cần phải sử dụng ngôn ngữ thể hiện sự thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ khi mô tả những thay đổi của mỗi phần tử (ActiveX, Java và Net trong trường hợp này) 1 cách riêng lẽ và bỏ qua sự liên quan với nhau giữa các số liệu.

Câu hỏi yêu cầu bạn phải so sánh các dự liệu với nhau . Vì vậy bạn hãy tìm ra và  so sánh các yếu tố liên quan ở những điểm hợp lí phần thi 1 của bài thi viết IELTS.

Bạn cũng phải nhóm dữ liệu với nhau để phần trả lời được trình bày rõ ràng và chặt chẽ, dễ hiểu.

Để làm điều này, bạn cần phải tìm kiếm điểm tương đồng và khác biệt khi lần đầu tiên phân tích đồ thị và quyết định những yêu tố nào có thể được đặt lại với nhau một cách hợp lý.

Bây giờ các bạn hãy nhìn vào biểu đồ thanh mình đã đưa ra và đọc phần câu trả lời mẫu:

 

 

 

The bar chart shows the number of times per week (in 1000s), over five weeks, that three computer packages were downloaded from the internet.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Model Answer

The bar chart illustrates the download rate per week of ActiveX, Java and Net computer packages over a period of five weeks. It can clearly be seen that ActiveX was the most popular computer package to download, whilst Net was the least popular of the three.

To begin, ActiveX and Java showed a similar pattern, with both gradually increasing from week 1 to week 5. However, the purchases of Active X remained significantly higher than for the other product over this time frame. In week 1, purchases of ActiveX stood at around 75,000, while those for Java were about 30,000 lower. With the exception of a slight fall in week 4, downloading of ActiveX kept increasing until it reached a peak in the final week of just over 120,000. Java also increased at a steady rate, finishing the period at 80,000.

The product that was downloaded the least was Net. This began at slightly under 40,000, and, in contrast to the other two products, fell over the next two weeks to reach a low of approximately 25,000. It then increased sharply over the following two weeks to finish at about 50,000, which was well below that of ActiveX.

(Words 197)

Sau đây là 3 điểm mấu chốt các bạn cần hiểu được sau bài viết này.

1. Sự thay đổi :

Như bạn thấy, có một số ví dụ được sử dụng trong các đồ thị, vì vậy chúng ta cần học cách sử dụng chúng chính xác nhất từ ngữ chỉ sự thay đổi để viết thành công IELTS Phần 1 (biểu đồ theo thời gian). Dưới đây là một số ví dụ:
gradually increasing
a slight fall
kept rising 
reached a peak
increased at a steady rate
fell
increased sharply
a low of
finish at
stood at
finishing the period at

Bạn thực hành liên tục và thường xuyên nhưng cần nắm vững thêm một loạt các cấu trúc câu, từ để có được một điểm số tốt hơn – tránh lặp lại các từ này, vì như vậy giám khảo sẽ đánh giá bạn nghèo nàn từ vựng và ngữ pháp.

2. So sánh

Trong bài viết IELTS phần 1, bạn cũng phải so sánh các dữ liệu như bạn được yêu cầu làm trong phiếu tự đánh giá.

Nếu bạn chỉ đưa ra những thay đổi  của ActiveX, sự lên xuống với Java, và những biến đổi đơn thuần của Net, mà không bật lên được bất kỳ mối quan hệ giữa chúng thì chưa đủ.
Dưới đây là một số ví dụ về nơi so sánh được thực hiện giữa các sản phẩm trong của đồ thị, và các ngôn ngữ so sánh được bôi đen:

It can clearly be seen that ActiveX was the most popular computer package to download, whilst Net was the least popular of the three

ActiveX and Java showed a similar trend, with both gradually increasing from week 1 to week 5

However, the purchases of Active X remained significantly higher than for the other product over this time frame.

In week 1, purchases of ActiveX stood at around 75,000, while those for Java were about 30,000lower

Java also increased at a steady rate, finishing the period at 80,000

The product that was downloaded the least was Net. This began at slightly under 40,000, and, in contrast to the other two products, fell over the next two weeks

It then increased sharply over the following two weeks to finish at about 50,000, which was well below that of ActiveX

3. Nhóm các dữ liệu

Chia câu trả lời của bạn vào đoạn để tổ chức bài viết tốt hơn là 1 ý tưởng hay mà mọi người nên dùng. Để làm điều này, bạn nên nhóm những điều tương tự lại với nhau thành đoạn hoặc phần.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng ActiveX và Java có một mô hình tương tự, cả đều tăng trong hầu hết các tuần (ActiveX giảm nhẹ trong tuần 4), thì hãy nhóm chúng lại với nhau:

To begin, ActiveX and Java showed a similar trend, with both gradually increasing from week 1 to week 5. However, the purchases of Active X remained significantly higher than for the other product over this time frame. In week 1, purchases of ActiveX stood at around 75,000, while those for Java were about 30,000 lower. With the exception of a slight fall in week 4, downloading of ActiveX kept rising until it reached a peak in the final week of just over 120,000. Java also increased at a steady rate, finishing the period at 80,000.

Mặt khác,  Net là thành phần thấp nhất và số liệu tăng giảm khác hẳn - giảm và sau đó tăng trở lại. Vì vậy, điều này có thể được mô tả trong đoạn văn khác:

The product that was downloaded the least was Net. This began at slightly under 40,000, and, in contrast to the other two products, fell over the next two weeks to a low of approximately 25,000. It then increased sharply over the following two weeks to finish at about 50,000, which was well below that of ActiveX.

Thường có nhiều cách để nhóm dữ liệu cho phần này, tùy thuộc vào quyết định của bạn. Miễn là nó là hợp lý và làm cho câu trả lời của bạn dễ hiều.

Tác giả : Chalotica - Nguồn : www.cambridge.vn